สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทาง บริษัท อุตสากาญจน์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้า บริษัท สถาบัน หน่วยงานราชการต่างๆ
ที่ไว้วางใจใช้บริการของ บริษัท อุตสากาญจน์ จำกัด

รายชื่อลูกค้าของเรา

  - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)          
  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      
  - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)(สช.)
  - จุฬา 100 ปี / CU-Advance Materials/CU56-AM1

  - ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ด้าน Nanoscale Material Design for Green Nanotechnology) 
  - JICA Thailand Office
 
  - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  - ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม เครื่องปั้นดินเผา (SME) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

  - มหาวิทยาลัยมหิดล
  - มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
  - มหาวิทยาลัยบูรพา
  - มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี)
  - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  - มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) (บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน)
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  - บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
  - บริษัท อิตาเลี่ยน -ไทย เซรามิค วัสดุทนไฟ จำกัด
  - บริษัท โทเทิลแอ็กกรีเกต จำกัด 
  - บริษัท ที.เอส.เอส.ซี จำกัด
  - บริษัท ทีเค กรีนโนลูชั่น จำกัด
  - บริษัท เชอร่า เซรามิก จำกัด
  - บริษัท ไมน์เทค จำกัด
  - บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  

  

view